پیوست
  
  
متن خبر
  
  

​دیدارهای مردمی - استان همدان

/NewSite/hamedan2.jpg
  

​دیدارهای مردمی - استان همدان

/NewSite/hamedan1.jpg
  

​دیدارهای مردمی - استان همدان

/NewSite/hamedan.jpg
  

​دیدارهای مردمی - استان ایلام

/NewSite/ilam.JPG
  

​دیدارهای مردمی - استان بوشهر

/NewSite/bushehr1.jpg
  

​دیدارهای مردمی - استان بوشهر

/NewSite/bushehr.jpg
  

​دیدار های مردمی - استان آذربایجان شرقی

/NewSite/Asharhi.jpg
  
/NewSite/Tabesh_4Mahal_5.jpg
  

دیدارهای مردمی  - استان چهارمحال و بختیاری

http://pr.bonyadmaskan.ir/NewSite/Tabesh_4Mahal_1.jpg
  
http://pr.bonyadmaskan.ir/NewSite/Tabesh_4Mahal_2.jpg
  
دیدارهای مردمی  - استان چهارمحال و بختیاری
/NewSite/Tabesh_4Mahal_3.jpg
  
/NewSite/Tabesh_4Mahal_4.jpg