عنوان
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟
میزان رضایت شما از اطلاع رسانی و شفاف بودن اطلاعات در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟
میزان رضایت شما از نحوه سوالات بخشهای مختلف در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟
نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این سامانه و بخشهای مختلف آن اعلام نمایید.
UserIP
UserPC
میزان رضایت شما از پاسخگویی به درخواستهایتان در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟
ضمیمه ها