نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
پوشه: 14
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account
پوشه: Display Templates
  
1397/05/01 1:18 غ.وSystem Account
پوشه: Preview Images
  
1394/10/05 12:02 غ.وSystem Account
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
default.master
default.master
  
1394/10/05 12:01 غ.وAli Asgari3
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 غ.وSystem Account4
minimal.master
minimal.master
  
1394/10/05 12:02 غ.وAli Asgari4
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 غ.وSystem Account4
oslo.master
oslo.master
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
oslo.preview
oslo.preview
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
Pr.master
Pr.master
  
1397/12/13 9:00 غ.مSystem Account15
Pr_copy(1).master
Pr_copy(1).master
  
1397/12/12 3:00 غ.وSystem Account15
Pr_copy(2).master
Pr_copy(2).master
  
1397/12/27 12:09 غ.وSystem Account15
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 غ.وSystem Account4
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
seattle.master
seattle.master
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
seattle.preview
seattle.preview
  
1397/05/01 1:19 غ.وSystem Account15
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 غ.وSystem Account4
v4.master
v4.master
  
1395/09/13 10:55 غ.مSystem Account4
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
1394/10/05 12:02 غ.وSystem Account4