نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
پوشه: 14
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account
پوشه: Display Templates
  
1397/05/01 02:18 ب.ظSystem Account
پوشه: Preview Images
  
1394/10/05 12:02 ب.ظSystem Account
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
default.master
default.master
  
1394/10/05 12:01 ب.ظAli Asgari3
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 ب.ظSystem Account4
minimal.master
minimal.master
  
1394/10/05 12:02 ب.ظAli Asgari4
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 ب.ظSystem Account4
oslo.master
oslo.master
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
oslo.preview
oslo.preview
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
Pr.master
Pr.master
  
1400/10/26 02:34 ب.ظSystem Account15
Pr_copy(1).master
Pr_copy(1).master
  
1397/12/12 03:00 ب.ظSystem Account15
Pr_copy(2).master
Pr_copy(2).master
  
1397/12/27 01:09 ب.ظSystem Account15
Pr_copy(3).master
Pr_copy(3).master
  
1400/09/03 12:15 ب.ظAli Asgari15
Pr_copy(4).master
Pr_copy(4).master
  
1400/09/03 01:13 ب.ظAli Asgari15
Pr_copy(5).master
Pr_copy(5).master
  
1400/09/08 05:19 ب.ظSystem Account15
Pr_copy(6).master
Pr_copy(6).master
  
1400/09/27 02:05 ب.ظSystem Account15
Pr_copy(7).master
Pr_copy(7).master
  
1400/09/27 02:30 ب.ظSystem Account15
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 ب.ظSystem Account4
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
seattle.master
seattle.master
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
seattle.preview
seattle.preview
  
1397/05/01 02:19 ب.ظSystem Account15
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
1394/10/05 12:02 ب.ظSystem Account4
v4.master
v4.master
  
1395/09/13 10:55 ق.ظSystem Account4
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
1394/10/05 12:02 ب.ظSystem Account4